Policy för personuppgifter

För att skriva inlägg eller kommentera i detta forum så behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Din e-postadress visas aldrig för andra besökare i forumet.

Genom att posta ditt inlägg i forumet lämnar du ditt medgivande till att: 

 • Det namn du anger publiceras publikt tillsammans med ditt inlägg.
 • Stockholms universitetsbibliotek lagrar dina personuppgifter (namn, e-postadress och IP-adress) i maximalt 3 år.
 • Du lämnar ut din e-postadress till Stockholms universitetsbibliotek att lagras och användas i enlighet med svensk lag.
 • Stockholms universitetsbibliotek har rätt att kontakta dig via denna e-postadress.
 • Stockholms universitetsbibliotek lagrar din IP-address för att kunna felsöka och motverka missbruk.
 • Stockholms universitetsbibliotek har rätt att, men enbart för internt bruk, använda ditt namn och din e-post för att göra uppslagningar i befintliga privata databaser (så som eget kundvårdssystem eller annan för företaget tillgänglig databas)
 • Stockholms universitetsbibliotek förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress, eller information som hämtats med hjälp av den, till tredje part utan ditt skriftliga medgivande. Ditt inlägg kan dock utgöra allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vilket innebär att din e-postadress då på begäran kan komma att lämnas ut till en tredje part.

Om du vill ta bort dina uppgifter från detta forum så anmäler du ditt inlägg genom att trycka på varningstriangeln och skriva en förklaring till vad du vill göra, då kommer en redaktör snart att ta bort uppgifterna.

Policy för innehåll

Som användare av detta forum accepterar du att det du skriver publiceras och därmed kan läsas av andra användare.

För innehåll som publiceras i detta forum gäller följande riktlinjer:

 • Individer som önskar ta bort eller påtala olämpligt innehåll gör detta i anslutning till inlägg och kommentar.
 • Vi tar alltid bort olämpligt innehåll. Sådant innehåll omfattar rasistiska inlägg, hets mot etniska grupper, pornografi, hot eller kränkande/nedlåtande kommentarer om människor, uppmaning till våld eller kriminellt beteende och reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag. Vi ber även våra användare att undvika ett allt för aggressivt språk i form av svordomar då det ofta upplevs som kränkande.
 • Vi raderar i vissa fall även inlägg i de fall de är uppenbart irrelevanta för webbplatsen eller sammanhanget som de postas i.
 • Detta forum lyder under lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112) och tar därför omedelbart bort innehåll som strider mot denna lag.

Policy for personal data

To write posts or comment in this forum you need to enter your name and your e-mail address. Your e-mail address is never shown to other public visitors to the forum.

By posting in this forum you agree on the following terms and conditions:

 • The name you enter is shown together with your post.
 • Stockholm University Library stores your personal data (name, e-mail address and IP-address) for a maximum of 3 years.
 • You provide your e-mail address to Stockholm University Library for them to store and use in compliance to Swedish law.
 • Stockholm University Library may contact you using your e-mail address.
 • Stockholm University Library stores your IP-address to be able to troubleshooting and to stop abuse.
 • Stockholm University Library may, for internal use only, use your provided name and e-mail address to lookup information in private databases (such as internal CRM systems or other databases available to the company).
 • Stockholm University Library is obligated to never sell or in any other way distribute your e-mail address, or any information retrieved using it, to any third party without your written permission. Your posts can be public documents according to Swedish lay (2009:400). In these cases your email address, when requested, may be disclosed to a third party.

If you want to have your information deleted from this forum you can report your post or comment by clicking the icon with the warning sign. Explain why you want the information to be deleted, and an editor will soon remove the info.

Content Policy

As a user if this forum you accept that topics you post will be publicly available and can be read by any visitor to the forum.

For content that is published in this forum the following guidelines apply:

 • Individuals that wish to remove or call attention to inappropriate content do so by reporting it using the link that is found right below each topic and comment.
 • We always remove inappropriate content. Such content include, but is not limited to, racist posts, pornography, threats or offensive comments to other people and commercial content. We also ask you to avoid the use of profane language.
 • We also remove content in some cases where it is obviously not relevant to the forum in which it was posted.
 • This forum is subject to Swedish law and any content that violates this law will be removed immediately.